EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Projektni odbor podržao izvještaj projektnog tima

 

 

Projektni odbor podržao izvještaj projektnog tima

29. juni 2018. godine, Sarajevo. Prvi sastanak projektnog odbora “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažovanja privatnog sektora” održan je danas u prostorijama UN-a u Sarajevu. Projektni tim prezentirao je izveštaj o napretku za period od decembra 2017. do juna 2018. godine projektnom odboru u sastavu Nj.E. Miloš Prica, Ministarstvo inostranih poslova, gđa Marie Bergstrom i gđa Magdalena Stenlund, SIDA i gđa Sezin Sinanoglu, Rezidentna koordinatorica UN.

Tokom izvještajnog perioda, projekat je uspješno postavio osnove za podršku SDG-ima i učešće privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Da bi se olakšao proces, projekat je uspostavio Radnu grupu za podršku pripreme za implementaciju SDG-a koja je vodila proces izrade Mape puta SDG-ja u BiH.

U cilju usklađivanja pristupa i maksimiziranja napora u senzibilizaciji i angažovanju privatnog sektora, projekat je uspostavio i SDG Radnu grupu za privatni sektor koju čine predstavnici relevantnih državnih institucija, razvojnih agencija, komora i predstavnika privatnog sektora koja je direktno povezana sa Radnom grupom za podršku pripreme za implementaciju SDG-a. Stvaranje neformalnog savjetodavnog tijela sa 20+ predstavnika poslovnih lidera iz BiH je prvi rezultat rada ove radne grupe.

U periodu od narednih 12 mjeseci, tri volontera UN-a će podržati institucije koje se bave planiranjem (BiH, FBiH i RS) tokom najzahtevnijeg perioda procesa promocije SDG-a.

 

 

U proteklom periodu projekat je omogućio dvodnevnu obuku za brzo integrisanu procenu (RIA) i organizovao dvodnevnu obuku za “SDG Dashboard” za institucije koje se bave planiranjem i statistikom koristeći alate za dalji analitički rad i dizajniranje. Ovaj alat se koristi kao platforma za praćenje napredovanja prema ciljevima SDG-a i biće korišten kao jedan od glavnih alata tokom implementacije SDG-a. Za RIA je izabrano ukupno 69 strategija na nivou BiH, FBiH, RS, kantona i lokalnih nivoa, uključujući četiri međunarodna dokumenta (Svjetska banka, UN, EU). Koristeći ove alate povezane sa podacima iz SDG Dashboarda BiH, proizvedene su SDG mape za BiH koje pružaju metod izračunavanja nivoa uticaja i povezivanja.

Podrška UN MAPS-a (mapiranje, akceleracija i podrška u izradi politika) u Bosni i Hercegovini zvanično je pokrenuta tokom dvodnevnih SDG konsultacija u BiH sa više zainteresovanih strana, u Sarajevu je učestvovalo preko 250 ljudi iz institucija sa svih nivoa vlasti, privatnog sektora, akademskih krugova, nevladinih organizacija i međunarodne zajednice. Ovakvu vrstu MAPS konsultacija je priznao UN štab i regionalne kancelarija UN-a kao inovativnu i efikasnu metodu koja angažuje sve ključne aktere u smislenom dijalogu i vježbama za određivanje prioriteta koje će se koristiti kao najbolja praksa za replikaciju u drugim državama.

 

 

Više od 400 predstavnika poslovnoh sektora, kreatora politika, akademske zajednice i drugih relevantnih aktera iz Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i regiona, okupilo se u Sarajevu 12. juna 2018. godine kako bi prisustvovale konferenciji: Poslovna zajednica i ciljevi održivog razvoja u BiH. Na konferenciji su učestvovali svjetski priznati govornici iz Švedske i promovirano je 19 primjera dobre prakse u implementaciji održivog razvoja iz Bosne i Hercegovine. Konferencija je snažno odjeknula u medijima sa 48 članaka i medijskih izvještaja. Video snimak konferencije je pregledan više od 3500 puta u prvih 24 sata emitovanja.

Projekat je razvio sveobuhvatan plan komunikacije. U skladu s tim, dizajniran je i napravljen skup promotivnih materijala.

Projektni odbor je pozdravio izveštaj i otvorio diskusije o dodatnom finansiranju za komplementarne aktivnosti koje nisu bile prvobitno planirane u okviru projekta.