EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Cilj 1: Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Primjer dobre prakse

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću u 2015. godini finansiralo realizaciju projekata usmjerenih na podršku domaćinstvima u stanju socijalne potrebe, a u 2017. godini realizaciju projekata usmjerenih na podršku samohranim roditeljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i drugim socijalno ugroženim porodicama čiji su članovi djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, a u skladu s ciljevima Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj (2017–2026).

Primjer dobre prakse

Priključenjem Bosne i Hercegovine međunarodnoj inicijativi „Decenija za uključivanje Roma 2005–2015.”, napravljen je pomak u unapređenju položaja Roma u BiH. Bosna i Hercegovina je odredila pravce na rješavanju osnovnih problema romske populacije fokusirajući se na obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu djelovanja u BiH. U periodu 2009–2016. svi nivoi vlasti su finansijski učestvovali u implementaciji Akcionog plana za Rome (Vijeće ministara BiH, Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt i kantoni). Najveći udio utrošen je na stambeno zbrinjavanje, čime je zbrinuto oko 3.900 Roma. U periodu 2017–2020. planirano je izgraditi i rekonstruirati još 560 stambenih jedinica za isto toliko romskih porodica. U oblast zdravstvene zaštite romske populacije u periodu 2009–2016. ukupno je utrošeno 1.722.000 KM a u periodu 2017–2020. planirano je obuhvatiti dodatnih 3.700 romskih porodica kojima je potrebna neka od intervencija u ovoj oblasti, što će im omogućiti bolje uslove za život. U oblast zapošljavanja i samozapošljavanja za period 2009–2016. utrošeno je 4.777.000,00 KM za 688 Roma koji su prošli programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja a u periodu od 2017. do 2020. kroz ovaj program planirano je sufinansiranje dodatnih 628 Roma.