EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

O programu

Program “Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast (SDG2BIH)” finansira Švedska i sprovodi UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women, a u okviru sveukupne podrške Ujedinjenih nacija vlastima u Bosni i Hercegovini u implementaciji Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Program se oslanja na postignuća projekta “Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora” (2017-2021.), koji je odigrao ključnu ulogu u pokretanju implementacije Agende 2030 u BiH. Projekat je finansirala Švedska, a sproveo ga je UNDP pod vođstvom Ureda Rezidentnog koordinatora UN-a za BiH (UN RCO), u saradnji sa Međunarodnim dječijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Fondom za stanovništvo Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Sveukupni cilj programa je doprinijeti ubrzanom ostvarivanju SDG-eva u BiH podržavajući sisteme upravljanja i angažman privatnog sektora u pravcu zelenog i inkluzivnog rasta. Stoga se očekuje da će program podržati vlasti u BiH u njihovim naporima da napreduju u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja definiranih u Okviru za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH. Program predviđa dva međusobno povezana rezultata:

Rezultat 1: Vlasti na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH djelotvorno rade na planiranju, implementaciji, praćenju i izvještavanju o ostvarivanju SDG Okvira u BiH i jačaju razvojna partnerstva.

Rezultat 2: Kantoni i jedinice lokalne samouprave aktivno doprinose ostvarivanju Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Na osnovu sveukupnog programskog cilja i ishoda, predviđaju se sljedeći ključni rezultati:

  • Upravljačko tijelo za SDG-eve i institucionalni partneri na državnom, entitetskom i nivou Brčko distrikta opremljeni su znanjem, kapacitetima i alatima za usklađeno i efikasno planiranje, finansiranje, praćenje i izvještavanje o implementaciji SDG Okvira u BiH.
  • Javni finansijski instrumenti na nivou entiteta i/ili kantona održivo jačaju ostvarivanje SDG-eva u odabranim prioritetnim oblastima, uključujući partnerstva sa privatnim sektorom.
  • Unaprijeđen je angažman privatnog sektora i drugih dionika u održivom razvoju.
  • Unaprijeđene sposobnosti lokalnih vlada za planiranje, finansiranje, implementaciju, praćenje i izvještavanje o ostvarenjima SDG-eva.
  • Unaprijeđene sposobnosti kantonalnih vlasti za planiranje, finansiranje, implementaciju, praćenje i izvještavanje o ostvarenjima SDG-eva.