EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

“Zamisli 2030” radionice i alat za konsultacije

Usvajanje sveobuhvatne Agende 2030 sa 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja od strane 193 države članice UN-a, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, označilo je historijsku predanost država članica, ali bez instrukcija tipa „priručnika za korisnike ili detaljnih uputa” u pogledu načina na koje je moguće inicirati smislen dijalog i angažman velikog broja aktera. To je omogućilo kreativnost i inovacije u zemljama i u cijelom sistemu UN-a, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Polazeći od vrlo uske baze znanja i svijesti o milenijskim ciljevima razvoja i ograničenog diskursa unutar zemlje nakon 2015. godine, UN u BiH je uvidio da su potrebne promjene takve prakse da bi se Agenda 2030 i ciljevi održivog razvoja stavili u fokus kreatora politika, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i građana. Kako komunicirati s akterima na smislen način i kako ih uključiti u tako kompleksan program bila su ključna pitanja koja su dovela do zaključka da vizionarsko razmišljanje izvan šablona i rad na nečemu drugačijem i autentičnom koji će biti istinski uključiv predstavljaju jedini put u budućnost. Uključivanje glasa građana u zvanične debate na temu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja bio je središnji cilj Inicijative.

Veći dio 2016. godine je bio posvećen konceptualizaciji, koncipiranju i pokretanju inicijative za zagovaranje i uključivanje pod nazivom „Zamisli2030” kroz inovativne radionice, online uključivanje i konkurse uz podršku UN-a u BiH.Inicijativa je počela u oktobru 2016. godine i alati/pristupi koji su tom prilikom izrađeni kontinuirano se koriste kako bi se zainteresirane  strane uključile u rad na provođenju ciljeva održivog razvoja, s posebnim fokusom na mlade i lokalne zajednice.

Do danas je putem radionica i prezentacija uspostavljen kontakt s preko 3.000 ljudi širom zemlje, uključujući i predstavnike institucija vlasti na svim nivoima,  organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, privatni sektor i građane.

Radionice usmjerene na zagovaranje ciljeva održivog razvoja su koristile inovativni alat pomoću kojeg se poticala svijest, dijalog te rješavanje
gorućih pitanja u društvu kroz timski rad. Alat je također i metoda prikupljanja kvalitativnih podataka putem koje se istražuju pozitivne i negativne asocijacije građana na prošlost i sadašnjost, njihove vizije budućnosti, način na koji razmišljaju o budućnosti i smislu vrijednosti,
akcija, strukture koje trebaju postojati i koje prijetnje/mogućnosti treba rješavati kroz ciljeve održivog razvoja/podciljeve. Krajnji cilj alata
je identificirati rješenja/ideje o načinima rješavanja ili ubrzavanja ostvarivanja ciljeva održivog razvoja/podciljeva u lokalnom kontekstu.
Alat također omogućava učesnicima da podciljeve svakog cilja održivog razvoja poredaju po prioritetima.

Mišljenja građana koja su prikupljena putem alata za konsultacije o ciljevima održivog razvoja su analizirana i predstavljena na dvodnevnim multisektorskim konsultacijama o ciljevima održivog razvoja koje su održane u maju 2018. godine i predstavljaju ključne ulazne informacije za definiranje vizije BiH 2030. i Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Evidentno je iz analize mišljenja građana da oni jasno povezuju ciljeve održivog razvoja s gorućim društvenim prioritetima; elokventno i  jasno definiraju potrebe, probleme i rješenja; žele imati mogućnost da zajednički kreiraju budućnost i žele da imaju aktivnu ulogu u stvaranju potrebnih promjena. U svjetlu toga, inicijativa „Zamisli2030” se nastavlja i prelazi sa zagovaranja i podizanja svijesti na poticanje odgovornosti na ciljeve održivog razvoja, odgovornosti prema javnosti i za djelovanje – u cilju osnaživanja građana i zajednica da vlast drže odgovornom i da pozivaju na djelovanje.