EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Poziv trenerima i konsultantima iz Bosne i Hercegovine za učestvovanje u programu treninga trenera iz oblasti izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat podrške pripremi za provođenje Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH) upućuju poziv trenerima i konsultantima iz BiH za podnošenje prijave za učešće u programu treninga trenera iz oblasti izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBIH).

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa razvojnom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.  Projekat podrške pripremi za provođenje Ciljeva održivog razvoja podržava Vlada Švedske s ciljem pripreme javnog i privatnog sektora u BiH za djelotvornu implementaciju Agende 2030.

ILDP je u proteklom periodu podržao izradu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i pratećih podzakonskih akata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/17) . Nakon usvajanja Zakona i uredbi, ILDP je, u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja i Agencijom za državnu službu FBiH, podržao izradu programa treninga trenera sa ciljem osposobljavanja nove generacije trenera i konsultanata, koji bi u skladu sa novim regulatornim i metodološkim okvirom za izradu strateških dokumenata, pružali trenerske i konsultantske usluge federalnim i kantonalnim organima uprave te jedinicama lokalne samouprave. Podrška pripremi programa i izvođenju treninga trenera osigurana je i kroz Projekat podrške pripremi za provođenje Ciljeva održivog u BiH i to dijelu koji se tiče integracije Agende 2030 u strateške dokumente.

Program treninga trenera za izradu strateških dokumenata u FBiH se organizuje kao dvodnevni webinar (2 x 5 sati, uključujući pauze) za dvije grupe učesnika (od 15-20 učesnika ) i to:

  • za prvu grupu: 20-21 maja 2020. godine
  • za drugu grupe 26-27 maja 2020. godine.

Trenerski tim čine Marko Martić i Snežana Mišić Mihajlović, treneri sa višegodišnjim iskustvom u oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem. Trening se zbog pandemije Covid-19 provodi putem Zoom elektronske platforme.  Učesnici treninga trebaju posjedovati računar sa internet konekcijom. Tokom treninga učesnici će učestvovati u interaktivnim diskusijama i kratkim vježbama kao i ulaznom testu znanja. Izlazni test znanja će se organizovati najmanje dva dana nakon održanog treninga. Za uspješno završen trening učesnici trebaju imati minimalno 80% tačnih odgovora na izlaznom testu.

Uspješno završen trening program će biti preduslov za prijavljivanje na javne oglase Agencije za državnu službu FBIH za pružanje trenerskih usluga, te trenerskih i konsultantskih usluga iz oblasti izrade strateških dokumenata u FBIH, koje organizuje ILDP direktno ili u saradnji sa partnerskim institucijama u FBiH, tokom 2020 i 2021 godine.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU TRENINGA TRENERA IZ OBLASTI IZRADE STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Preduslovi za učešće u programu treninga trenera:

  • Minimalno univerzitetski stepen obrazovanja u oblasti društvenih ili tehničkih nauka, odnosno u drugoj relevantnoj oblasti za razvojno planiranje i upravljanje razvojem;
  • 3 godine prethodnog iskustva: u razvoju kapaciteta i/ili pružanju tehničke podrške korisnicima iz javnog sektora u BiH u oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem (odnosno u oblasti planiranja ekonomskih i/ili, društvenih i/ili okolišnih aspekata razvoja)  i/ili direktnoj izradi strateških dokumenata organa uprave u BiH u svojstvu člana razvojnog tima za izradu strateškog dokumenta.

Način podnošenja prijave

Prijave za učešće u programu treninga trenera se podnose elektronskim putem na e-mail: una.hadzic@undp.org najkasnije do 18. maja 2020. godine (ponedjeljak), do 12:00 sati. Uz prijavu, dostavljaju se i dokazi o ispunjenim preduslovima za učešće u programu treninga trenera (kopija diploma o stečenom stepenu obrazovanja te kopije ugovora i/ili potvrde o potrebnom iskustvu/pisma preporuka klijenata). Za učešće u programu treninga trenera će biti pozvano maksimalno 40 učesnika koji najbolje ispunjavaju preduslove za učešće.