EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Sunčeva energija kao rješenje: Stručna i finansijska pomoć za pet preduzeća koja počinju sa Izazovom dekarbonizacije

Veliki broj bh. preduzeća iskazao je interes da se uključe u Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini. Čak 38 preduzeća odazvalo se na poziv za iskazivanje interesa.

Podsjećamo, ova intervencija teži uspostavljanju održivih pristupa za buduće poslovne operacije kroz pilot-provođenje konkretnih kratkoročnih intervencija koje će doprinijeti dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Nakon evaluacije pristiglih aplikacija, pet preduzeća je odabrano za učešće u Izazovu dekarbonizacije za MSP. Predloženi projekti doprinose dekarbonizaciji i pokazuju put ka središnjem cilju strategije dekarbonizacije – dostizanju neto nultih emisije i stabiliziranju klimatskih promjena.

Bravarija Pile d.o.o. Trn-Laktaši

Bravarija Pile prijavila je projekat “Promjena sistema grijanja i hlađenja te prelazak na ekološki prihvatljive energente”.

Ovo preduzeće je nedavno digitalizovalo svoju proizvodnju i na krovovima hala instaliralo fotonaponske ćelije koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora. Sljedeći bitan korak jeste zamjena sistema grijanja/hlađenja, odnosno prelazak sa korištenja lož ulja na ekološki prihvatljive energente. Realizaciom ovog projekta, na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način bit će riješeno grijanje/hlađenje objekta i smanjit će se emisija CO2 (lož ulje).

Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 225 tona CO2.

Imaco Systemtechnik d.o.o. Usora

Ovo preduzeće predložilo je implementaciju projekta “Fotonaponska elektrana za vlastite potrebe”.

Prijedlog projekta imao za cilj sljedeće:

 • proizvodnja vlastite – čiste električne energije,
 • smanjenje troškova za električnu energiju,
 • povećanje energetske efikasnosti, odnosno korištenje solarne energije u svrhu grijanja i hlađenja, rasvjete,
 • smanjenje zagađivanja (CO2),
 • društvena odgovornost, čista okolina, lokalna zajednica.

Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 125 tona CO2.

Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora

Ovo preduzeće predložilo je implementaciju projekta “Energia 30”.

Riječ je o solarnoj elektrani kapaciteta 30,3 kW. Postrojenje planiraju postaviti na krov poslovne hale, te omogućiti eksploataciju obnovljive solarne energije, u cilju smanjenja kupovine i potrošnje električne energije koju nabavljaju od distributera na tržištu.

Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 27,5 tona CO2.

profine BH d.o.o.

Ovo preduzeće predložilo je implementaciju projekta “Primjena toplotnih pumpi u zamjeni sistema grijanja (ugalj i plin)”.

Projektom je predviđena zamjena postojećeg složenog sistema grijanja iz neobnovljivih izvora (ugalj i plin) te prelazak na sistem grijanja putem toplotnih pumpi.

Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 27,2 tona CO2.

ZZ „Brka“ Brčko

Ovo preduzeće predložilo je implementaciju projekta “Dekarbonizacija zadruge Brka”.

Projektom je predviđena instalacija solarne elektrane od 54 kw. Na taj način će izvršiti transfer sa neobnovljivih na obnovljive oblike energije, a od električne energije dobivene putem solarnih panela planiraju da u potpunosti zadovolje trenutne potrebe za električnom energijom, kao i da sistem grijanja vode koju koriste u procesu pasterizacije mlijeka i procesu proizvodnje sira prebace na obnovljive izvore energije.

Na taj način će postati prva mljekara na području BiH koja bi primijenila ovakvu tehnologiju u proizvodnji, te ujedno postali prva zadruga koja svu svoju potrebu za električnom energijom dobiva iz obnovljivih izvora.

Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 225 tona CO2.

Preduzeća odabrana za učešće u ovom Izazovu će dobiti:

 • Stručnu pomoć prilagođenu odabranom preduzeću u cilju procjene sadašnjeg statusa korištenja energije i resursa (procjena energetskih gubitaka i potencijala za promjenu izvora energije, kao i procjena tehnoloških opcija za sveukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova i zagađivača zraka iz njihovih poslovnih operacija). Na taj način bi se pružila podrška pripremi dugoročnije mape puta za transformaciju koja će doprinijeti dekarbonizaciji koja će biti u većoj mjeri sistemska, uz mjerljive pokazatelje napretka;
 • Ulaganje u tehnologiju ili materijale koji su bitni za pokretanje ili podršku transformaciji ka dekarbonizaciji (grant u vrijednosti do 30.000 KM po jednom malom/srednjem preduzeću) u okviru održivosti i cirkularnosti u poslovanju.

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća će doprinijeti održivom i zelenom oporavku privatnog sektora u BiH kroz pružanje podrške preduzećima predvodnicima uključenim u Izazov u:

 • Smanjenju njihovog energetskog intenziteta;
 • Prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora;
 • Kontroli emisija stakleničkih plinova;
 • Kontroli emisija zagađivača zraka.

Cilj ove inicijative je podržati preduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji koji će se moći dalje replicirati. Projekat „Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), a finansira Švedska, odabranim preduzećima pružit će stručnu pomoć prilagođenu svakoj kompaniji, kao i grant u vrijednosti do 30.000 KM po preduzeću. Bitno je naglasiti da će, pored ukupne investicije od 150.000 KM grant sredstava, sama preduzeća dodatno uložiti čak 400.000 KM u ove projekte, što pokazuje koliko su ozbiljne njihove namjere da promjene svoje poslovne modele.

Ugovori s ovim preduzećima potpisani su sredinom jula, a implementacija projekata kroz Izazov dekarbonizacije sa MSP će trajati do novembra 2021. godine.