EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Izvještaj o održivom poslovanju – mapiranje SDG-a prema lancima vrijednosti u sektoru namještaja i automobilske industrije

Izvještaj o održivom poslovanju – mapiranje ciljeva održivog razvoja (SDG) prema lancima vrijednosti u sektorima namještaja i automobilske industrije predstavlja inovativan pristup identifikaciji SDG indikatora u lancima vrijednosti u sektoru namještaja i automobilske industrije, koji mogu pomoći u mjerenju i praćenju utjecaja SDG-a i na to kako SDG utječu na pojedine dijelove odabranog lanca vrijednosti.

Price Waterhouse Coopers (PwC) je za potrebe projekta priprema Izvještaj o održivom poslovanju sa krajnjim ciljem da se smanji jaz između trenutnih poslovnih praksi u ciljnim sektorima i principa i ciljeva SDG-a.

Izvještaj predstavlja ciljeve održivog razvoja sa najvećim uticajem na lanac vrijednosti na nivou sektora, kao i pokazatelje (polazne osnove i ciljeve) kako bi se postavili opći i specifični ciljevi za smanjenje jaza između trenutnih poslovnih praksi unutar ciljnih lanaca vrijednosti i ciljeva održivog razvoja i njihovih odgovarajućih ciljeva. Štaviše, izvještaj pruža uvid u najbolje prakse održivosti u dva ciljna sektora, čime se omogućava preduzećima da generišu dugoročni rast i prosperitet, istovremeno doprinoseći svojim zajednicama i okolišu. Potrebno je naglasiti da je izvještaj razvijen kroz konsultativni proces, koristeći ankete i direktno surađujući sa predstavnicima relevantnih kompanija iz oba sektora i oslanjajući se na savjetodavnu podršku koju pruža SDG radna grupa za privatni sektor.

Bosanskohercegovačke kompanije iz dva ciljana sektora trebaju koristiti informacije predstavljene u ovom izvještaju kao polaznu tačku u rješavanju i usklađivanju svojih poslovnih strategija sa ciljevima održivog razvoja. Generalno, analize su potvrdile da bh. Kompanije još uvijek u velikoj mjeri zaostaju u smislu mjerenja i izvještavanja o mnogim pokazateljima relevantnim za koncept održivosti, na primjer korištenje tehnologija, ekološki otisak, ljudski kapital, itd, koje treba smatrati prioritetnim, posebno za kompanije koje su prvenstveno izvozno orijentisane. Međutim, iako kompanije u BiH nisu bile u velikoj mjeri uključene u izvještavanje o ciljevima održivog razvoja i vjerojatno neće biti među globalnim liderima u ovoj oblasti, rezultati u određenim segmentima (broj zaposlenih, zaposlenice, obrazovanje i obuka, istraživanje i razvoj itd.) Ukazuju na to da postoji solidna osnova za promociju dobrih praksi i individualnih doprinosa kompanija SDG-ima. Ipak, istraživanje i intervjui sa predstavnicima kompanija iz oba sektora pokazali su da nivo njihove uključenosti u prakse održivog razvoja ovisi, prije svega, o veličini i snazi ​​kompanije, ali i o jedinstvenoj korporativnoj kulturi na koju utječu mnogi unutarnji i vanjski faktori kao što su konkurencija, segment proizvoda, međunarodni standardi, lokalitet i specifična faza razvoja kompanije.

Pokazatelji poslovanja predstavljeni u izvještaju identificirani su korištenjem tabele povezivanja (connectivity table) i puta utjecaja (pathways), povezujući održivost s financijskim rezultatima. Identifikovani osnovni indikatori razvijeni su na osnovu rezultata istraživanja za oba sektora, dok predloženi ciljni pokazatelji predstavljaju očekivane rezultate na osnovu identificiranih trendova u ciljanim sektorima.

Kako se BiH bori s nedostatkom vjerodostojnih i raščlanjenih podataka, kao i indikatora na putu razvoja, ovaj izvještaj je pokušao popuniti ovu prazninu definiranjem skupa poslovnih pokazatelja koji će biti lako pratiti i obuhvatiti utjecaj i doprinos kompanija postizanje ciljeva održivog razvoja u narednom periodu.