EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Finansiranje implementacije Ciljeva održivog razvoja

Okvir za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini predstavlja općeprihvaćenu i zajedničku platformu djelovanja za sve nivoe vlasti, a njegova operacionalizacija se vrši kroz strateške dokumente svakog nivoa. S tim u vezi, svaki pojedinačni nivo vlasti će u sklopu svojih sistema planiranja i upravljanja razvojem izraditi razvojne strategije, putem kojih će programirati mjere i politike za ostvarivanje Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja, te osigurati sredstva za njihovu realizaciju.

Imajući u vidu kompleksnost administrativne organizacije u Bosni i Hercegovini, te sveukupno socio-ekonomsko stanje u zemlji, svaki nivo vlasti će uložiti dopunske napore u pravcu mobilizacije (domaćih i vanjskih) izvora finansiranja. Prema podacima MMF-a, oko 40% (ili nešto više) BDP-a se distribuira putem javnih budžeta. Time javni budžeti, zajedno uz vanjske doznake s ukupno oko 78%, predstavljaju dominantne potencijalne izvore finansiranja Ciljeva održivog razvoja (prema podacima za period 2008-2017.). U prilog tome govori i činjenica da, i pored značajne prisutnosti međunarodnih donatorskih zajednica u Bosni i Hercegovini, zvanična razvojna pomoć (ODA) iznosi tek oko 6% potencijalnih izvora finansiranja Ciljeva održivog razvoja, dok manje od 9% se odnosi na inostrane kreditne izvore.

Osnovna finansijska arhitektura za podršku implementaciji Ciljeva održivog razvoja

Stoga, uz jačanje bolje i efektivnije iskorištenosti postojećih (tradicionalnih) finansijskih izvora, Bosna i Hercegovina će raditi na unapređenju finansijske arhitekture za podršku implementaciji Ciljeva.

  • Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je zajednička polazna osnova za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini;
  • Svaki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini uključuje Ciljeve u svoje razvojne i sektorske strategije, kada se indikativno procjenjuju finansijske potrebe za implementaciju iz domaćih i vanjskih izvora;
  • Razvojne i sektorske strategije svakog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini su operacionalizirane kroz (tro)godišnje radne planove, koji se pripremaju u skladu sa dokumentom okvirnog budžeta (DOB-om) i godišnjim budžetom.

Pored navedenog, podrška operativnoj implementaciji Ciljeva održivog razvoja provodit će se kroz jačanje postojećih te uspostavljanje novih, inovativnih finansijskih mehanizama i/ili instrumenata:

  • Jačanje postojećih finansijskih mehanizama i/ili instrumenata koji su već operativni na različitim nivoima vlasti, a realiziraju se kroz različite oblike javnih grant shema, ciljane direktne grantove i subvencije, javna i privatna partnerstva (JPP), investicione, revolving ili druge fondove te specifične finansijske instrumente kao što su npr. bosanskohercegovačke, entitetske i/ili općinske obveznice i slično;
  • Uvođenje novih, inovativnih finansijskih mehanizama i/ili instrumenata koji su primjenjivi u kontekstu Bosne i Hercegovine, a koje će trebati odabrati i regulatorno i operativno prilagoditi za širu primjenu. Npr. investiranje na bazi očekivanog utjecaja ( Impact Investing); obveznice na bazi očekivanog društvenog ili razvojnog utjecaja (eng. Social or Development Impact Bonds); tzv. zelene obveznice u projekte koji imaju pozitivni okolišni ili klimatski utjecaj (eng. Green Bonds); prikupljanje učešća u finansiranju projekata putem interneta (eng. equity-based crowdfunding); finansijski mehanizmi za intervencije na bazi klimatskih predviđanja (eng. forecast-based financial mechanism); zamjena vanjskog duga za investicije relevantne za Ciljeve održivog razvoja (eng. Debt-for-nature Swaps) i slično.

U sklopu praćenja ostvarenja Ciljeva održivog razvoja sveukupno kao i za svaki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini vršit će se praćenje ostvarenog finansiranja Ciljeva održivog razvoja iz domaćih i vanjskih izvora na redovnoj osnovi te pripremati preporuke za moguća unapređenja za naredni planski period.