EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Proces izrade Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH

Opsežne konsultacije u vezi s Agendom 2030 i Ciljevima održivog razvoja, koje su bile fokusirane na građane, pokrenute su u Bosni i Hercegovini 2016. godine u okviru krovne inicijative „Zamisli 2030”, koju je koncipirao UN u Bosni i Hercegovini, a u kojoj je do sada učestvovalo preko 5.000 ljudi i koja je i dalje glavni instrument zagovaranja podizanja svijesti o Ciljevima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Agenda 2030 i Ciljevi održivog razvoja su zvanično predstavljeni u aprilu 2017. godine, kada je održana konferencija na visokom nivou o temi Agenda 2030 pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon čega su imenovane institucije koje će predvoditi proces koordinacije realizacije Agende 2030 na nivoima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz marta 2017. godine, Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine je imenovana kao tehnički koordinator procesa, dok je u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenovan Federalni zavod za programiranje razvoja, u ime Vlade Republike Srpske Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju te su imenovani i predstavnici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Potom je formirana međuvladina Radna grupa za podršku pripremi implementacije Ciljeva održivog razvoja i izrađena Mapa puta za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Sveobuhvatnu podršku procesu iniciranja realizacije Agende 2030 u Bosni i Hercegovini pružaju Ujedinjeni narodi (UN) i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), u saradnji s Vladom Švedske i uz njenu finansijsku pomoć.

Najveći dio 2018. godine bio je posvećen opsežnim konsultacijama sa zainteresiranim stranama, uz podršku Misije MAPS UN-a. Održane su konsultacije s preko 250 predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora u junu 2018. godine i konferencija s više od 400 predstavnika privatnog sektora, te pripremljene analitičke i tehničke podloge za potrebe izrade dva ključna dokumenta Bosne i Hercegovine: prvog Dobrovoljnog izvještaja i Okvira za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Krajem 2018. godine u okviru Radne grupe za podršku pripremi implementacije Ciljeva održivog razvoja formirane su tri podgrupe:

  • Podgrupa za izradu Dobrovoljnog izvještaja Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja;
  • Podgrupa za izradu Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini;
  • Podgrupa za statistiku.

Prvi Dobrovoljni izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja je izrađen i predstavljen u Ujedinjenim narodima na Političkom forumu na visokom nivou u julu 2019. godine. Predstavljanjem Dobrovoljnog izvještaja, predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izrazili su podršku i spremnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini da daju svoj puni doprinos ostvarivanju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja.

Rad na izradi Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u sklopu gore navedene Podgrupe iniciran je krajem 2018. godine, dok je prvi Nacrt dokumenta, uz podršku Vlade Švedske, Ujedinjenih naroda i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, izrađen u maju 2019. godine. Prvi Nacrt dokumenta bio je predmet opsežnih multisektorskih konsultacija održanih u junu, u kojima je učestvovalo više od 200 predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnika nevladinog i privatnog sektora te akademske zajednice. Dodatni krug konsultacija je potom održan s predstavnicima institucija Republike Srpske (juli 2019. godine), Bosne i Hercegovine (septembar 2019. godine), te Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (septembar – oktobar 2019. godine).

Nakon provedenih konsultacija i zaprimljenih prijedloga i preporuka u pogledu predloženih razvojnih pravaca za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini te njima pripadajućih akceleratora, pokretača i podciljeva, Podgrupa za izradu Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je finalizirala dokument. Provođenje drugog kruga konsultacija je bilo predviđeno za april 2020. godine, ali nije provedeno usljed pandemije COVID-19. Zbog novonastale situacije, bilo je neophodno izvršiti dodatnu analizu dokumenta, odnosno utvrditi utjecaj pandemije na predložene elemente dokumenta, uključujući i određivanje novih prioriteta.

Drugi krug konsultacija, prije dostavljanja dokumenta na usvajanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine te vladama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, proveden je s institucijama na svim navedenim nivoima, kao i s kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored konsultacija s institucijama, u oktobru 2020. godine Podgrupa za izradu Okvira je provela i elektronske konsultacije s predstavnicima privatnog sektora, organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom.