EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Praćenje i izvještavanje o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja u BiH

Vijeće za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je zaduženo za sveukupno praćenje i izvještavanje provođenja Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja, koordinaciju pripreme godišnjih izvještaja i dobrovoljnih izvještaja prema Ujedinjenim narodima. 

Izvještavanje o provedbi Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini se provodi putem:

  • godišnjeg izvještaja o provedbi Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini i
  • Dobrovoljnog izvještaja prema UN-u (2023. i 2027.).

Vijeće  za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini priprema navedene izvještaje na osnovu podataka koje dostavljaju institucije nadležne za poslove koordinacije implementacije Ciljeva održivog razvoja na svakom nivou, kao i na osnovu konsultacija koje organizira Vijeće, uključujući i elektronsku platformu. Svi građani i sve interesne grupacije imat će mogućnost da predlažu aktivnosti i politike za brže ispunjenje pojedinih ciljeva, doprinesu praćenju njihovog ostvarivanja, te učestvuju u izradi  dobrovoljnih i redovnih izvještaja.

Godišnji izvještaj o provedbi Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini sadrži napredak prema utvrđenim razvojnim pravcima, akceleratorima i pokretačima, koji doprinose dostizanju definiranih podciljeva održivog razvoja. Istovremeno, godišnji izvještaj sadrži analizu dodatnih kvantitativnih indikatora, koji objašnjavaju kretanje u pogledu ostvarivanja ciljnih vrijednosti, pregled politika, koje doprinose ostvarivanju podciljeva na svim nivoima vlasti, a posebno u kontekstu dobrih praksi, te drugih aspekata koji su u većoj mjeri utjecali na ostvarivanje podciljeva.

Dobrovoljni izvještaj prema UN-u se dostavlja periodično Političkom forumu na visokom nivou UN-a. Pored omogućavanja pregleda napretka ka ostvarivanju Agende 2030, cilj Dobrovoljnog izvještaja je i razmjena iskustava i dobrih praksi među državama u ubrzanom dostizanju Ciljeva održivog razvoja. Priprema narednih dobrovoljnih izvještaja Bosne i Hercegovine je predviđena za 2023. i 2030. godinu.

Podršku praćenju i izvještavanju o realizaciji Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini pružat će i socio-ekonomski partneri putem konsultacija koje organizira Vijeće, uključujući i putem elektronske platforme. Svi građani i sve interesne grupacije imat će mogućnost da predlažu aktivnosti i politike za brže ispunjenje pojedinih ciljeva, doprinesu praćenju njihovog ostvarivanja, te učestvuju u izradi  dobrovoljnih i redovnih izvještaja.