EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Održivo upravljati šumama, suzbijati dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i spriječiti dalji gubitak biološke raznolikosti

Život ljudi zavisi od zemlje u istoj mjeri kao i od okeana, od kojih živimo i hranimo se. Biljke čine 80% naše ishrane i oslanjamo se na poljoprivredu kao bitnog ekonomskog resursa i sredstva razvoja. Šume čine 30% površine Zemlje i osnovno su stanište miliona vrsta i bitan izvor čistog vazduha i vode; isto tako, šume igraju suštinsku ulogu u borbi protiv klimatskih promjena.

Danas smo svjedoci neviđenih razmjera degradacije zemljišta, a gubitak zemljišta je 30-35 puta veći od istorijske stope. Suša i dezertifikacija, u kojima je izgubljeno 12 miliona hektara, javljaju se sve više iz godine u godinu i pogađaju siromašne zajednice u cijelom svijetu. Od 8.300 poznatih životinjskih vrsta, 8% su već izumrle, a 22% su u opasnosti od izumiranja.

Svrha Ciljeva održivog razvoja je očuvanje i vraćanje u prvobitno stanje kopnenih ekosistema, kao što su šume, močvare, sušni tereni i planine do 2020. godine. Promovisanje održivog upravljanja šumama i zaustavljanje krčenja šuma takođe su značajni za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Potrebno je hitno raditi na sprječavanju nestanka prirodnih staništa i biodiverziteta, koji su naše zajedničko nasljeđe.

Očuvanje šuma i drugih ekosistema jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

PODCILJEVI

 • 15.1 Do kraja 2020. osigurati očuvanje, obnovu i održivo korištenje kopnenih slatkovodnih ekosistema i njihovog okruženja, posebno šuma, močvarnog zemljišta, planina i isušenog zemljišta, u skladu sa obavezama prema međunarodnim sporazumima.
 • Do kraja 2020. promovisati implementaciju održivog upravljanja svim vrstama šuma, zaustaviti krčenje šuma, obnoviti uništene šume i znatno povećati pošumljavanje na globalnom nivou.
 • Do kraja 2020. boriti se protiv dezertifikacije, obnavljati degradirano zemljište i tlo, uključujući zemljište pod uticajem dezertifikacije, suša i poplava, i težiti da se u svijetu neutralizuje degradacija zemljišta.
 • Do kraja 2030. osigurati očuvanje planinskih ekosistema, uključujući njihov biodiverzitet, kako bi se njihovi kapaciteti unaprijedili tako da pružaju korist koja ima suštinski značaj za održivi razvoj.
 • Do kraja 2020. пreduzeti hitne i značajne aktivnosti za smanjivanje degradacije prirodnih staništa, zaustaviti gubitak biodiverziteta i zaštititi ugrožene vrste i spriječiti njihovo izumiranje.
 • 15.6 Osigurati pravednu i jednaku raspodjelu koristi koja proističe iz korištenja genetskih resursa i promovisati odgovarajući pristup takvim resursima.
 • 15.7 Preduzeti hitne aktivnosti kako bi se okončali krivolov i trgovina zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama i baviti se pitanjima potražnje i ponude nezakonitih proizvoda izrađenih od divljih životinja.
 • 15.8 Do kraja 2020. uvesti mjere kako bi se spriječio i značajno umanjio uticaj invanzivnih stranih vrsta na kopnene i vodene ekosisteme, te kontrolisati ili iskorijeniti prioritetne vrste.
 • 15.9 Do kraja 2020. integrisati vrijednosti ekosistema i biodiverziteta u nacionalno i lokalno planiranje, razvojne procese, strategije za smanjenje siromaštva i izvještaje.
 • 15.a Mobilisati i značajno povećati finansijska sredstva iz svih izvora radi očuvanja i održivog korišćenja biodiverziteta i ekosistema.
 • 15.b Mobilisati značajna sredstva iz svih izvora i na svim nivoima kako bi se finansiralo održivo upravljanje šumama i pružili odgovarajući podsticaji zemljama u razvoju za unapređenje takvog upravljanja, uključujući očuvanje i pošumljavanje.
 • 15.c Unaprijediti globalnu podršku naporima koji se ulažu u borbu protiv krivolova i trgovine zaštićenim vrstama, uključujući povećanje kapaciteta lokalnih zajednica da traže održive mogućnosti za život.

SDG Cilj 15. Očuvanje života na zemlji

2007

Posljednji dostupni podaci

Procenat zemljišnih područja zaštićenih radi održavanja biodiverziteta u %

0.8

1.3

Procenat tla pokrivenog šumom (% zemljišnog područja)

42.7

42.7